ID testu: 107. Meno testu: Testy pre autoškoly - Zákon -1 bod
Meno firmy (pre fyzickú osobu meno a priezvisko): Web WeB.
Vytvorený: 2010-02-03 12:29:04
Zmenený: 2017-01-28 14:30:11
Celkový počet otázok: 72. Maximálny počet bodov: 72

Parametre testu
Celkový počet vybraných otázok pri vykonávaní testu: 10. Časový limit testu: 60.
Meniť náhodne poradie otázok.
Meniť náhodne poradie možností.

Stupnica ('x' predstavuje percentuálnu bodovú úspešnosť v teste):
RozsahHodnotenie
 0% <= x <= 100% OK

ID Otázky: 1
Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
Možnosti:
(1) [ ] vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám
(2) [x] zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám
(3) [ ] nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 2
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Možnosti:
(1) [ ] najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel
(2) [x] kľúč na matice alebo skrutky kolies
(3) [ ] náhradný stierač

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 3
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Možnosti:
(1) [ ] nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
(2) [x] stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožnujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy
(3) [ ] nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatkníkmi, podbehmi)

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 4
Motorové vozidlo, okrem motocykla, musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [x] reflexným bezpečnostným odevom, umiestneným v dosahu z miesta vodiča
(2) [ ] kriedou a meracím pásmom na vyznačenie stôp a postavenia vozydla v rípade dopravnej nehody
(3) [ ] najmenej dvojlitrovou zásobou oleja v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 5
Ak je pneumatika alebo disk kolesa nadmerne poškodený
Možnosti:
(1) [ ] možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
(2) [x] musí sa také vozidlo vyradiť z cestnej premávky do času, kým sa táto porucha neodstráni
(3) [ ] možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 6
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza
Možnosti:
(1) [ ] vodič osobného motorového vozidla môže jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h
(2) [ ] vodič motorového vozidla kategórie M1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo vybavené zimnými pneumatikami aspoň na prednej náprave
(3) [x] vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 7
Motorové vozidlo kategórie N2 musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] jedným hasiacim prístrojom s hmotnosťou náplne najmenej 10 kg
(2) [ ] náradím potrebným na výmenu vzduchového filtra
(3) [x] jedným alebo viacerými hasiacimi prístrojmi, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 8
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] nie je vybavené zariadením na spájenie vozidiel
(2) [ ] nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
(3) [x] je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 9
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Možnosti:
(1) [x] priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm
(2) [ ] priečnymi zltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm
(3) [ ] šikmými červenými pruhmi

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 10
Pri zapojení vozidla a prevádzke súpravy musí mať prostredné vozidlo súpravy
Možnosti:
(1) [ ] vyššiu okamžitú hmotnosť ako prvé a nižšiu ako posledné vozidlo súpravy
(2) [x] vyššiu alebo rovnakú okamžitú hmotnosť ako posledné vozidlo súpravy
(3) [ ] nižšiu alebo rovnakú pohotovostnú hmotnosť ako posledné vozidlo súpravy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 11
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Možnosti:
(1) [ ] trhliny alebo poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou
(2) [ ] trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou
(3) [x] trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 12
Výnimku z ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky
Možnosti:
(1) [x] policajt
(2) [ ] policajt, alebo pracovník obecnej polície
(3) [ ] policajt, pracovník obecnej polície alebo prevádzkovateľ vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 13
Vozidlo sa považuje za technicky nepôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
(2) [ ] najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky
(3) [x] niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemských komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo nebespečenstvo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 14
Ak opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu
Možnosti:
(1) [x] musí sa takéto vozidlo vyradiť z cestnej premávky do času, kým sa táto porucha neodstráni
(2) [ ] možno s takým vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
(3) [ ] možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 15
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti:
(1) [ ] najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h
(2) [x] rýchlosť v km/h , pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno”
(3) [ ] rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo na križovatku v čase, keď na nej svieti signál s červeným svetlom„Stoj!”

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 16
Príves, okrem prívesu za jednostopové motorové vozidlo, musí byť vybavený
Možnosti:
(1) [ ] takým poistným zariadením, ktoré musí pri poruche hlavného spoja zabezpečiť úplnú riadiťeľnosť prívesu
(2) [ ] pevným poistným spájacím zariadením, laná ani reťaze nie sú dovolené
(3) [x] poistným spájacím zariadením (lanami, reťazmi), ktoré musí pri poruche hlavného spoja zabezpečiť ešte čiastočnú riaditeľnosť prívesu, alebo zabrániť padnutiu ťažnej tyče (oja) na vozovku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 17
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
Možnosti:
(1) [ ] po chodníku
(2) [x] po cestičke pre cyklistov
(3) [ ] po ľavej krajnici

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 18
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Možnosti:
(1) [x] sú na tej istej náprave použite rôzne pneumatiky
(2) [ ] najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350mm nad rovinou vozovky
(3) [ ] diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 19
Činná plocha pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok
Možnosti:
(1) [ ] u vozidiel kategórie L1 a L2 najmenej 1,6 mm
(2) [ ] u vozidiel všetkých kategórií 1,5 mm
(3) [x] u vozidiel kategórie L1 a L2 najmenej 1,0 mm

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 20
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] je katalizátor výfukových plynov po lehote kalibrácie
(2) [ ] nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50%priepustnosti svetla
(3) [x] niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 21
Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky
Možnosti:
(1) [x] sa končí na najbižšej križovatke, ak nie je skôr ukončený inak
(2) [ ] sa končí ihneď za miestom, ktoré označujú
(3) [ ] platí až kým nie je ukončený príslušnou dopravnou značkou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 22
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] vozidlo nie je vybavené prednými svetlometmi do hmly
(2) [ ] má poškodený lak na prednom nárazníku
(3) [x] je výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 23
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] dodatočné napomtované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
(2) [ ] najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
(3) [x] niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 24
Použiť cestičku pre cyklistov, ak tým nie sú obmedzení ale ohrození cyklisti
Možnosti:
(1) [ ] môže aj vodič malého motocykla
(2) [ ] môže aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení
(3) [x] nesmie použiť iný účastník cestnej premávky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 25
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Možnosti:
(1) [ ] len fólie zelenej farby bez ohľadu na to, či sú schválené alebo nie
(2) [ ] akékolvek farebné fólie, aj keď menia farbu predmetov, návesných svetiel a svetelných signálov
(3) [x] len priehľadné farebné fólie, ktoré nemenia ani nepohlcujú farbu predmetov, návesných svetiel a svetelných signálov a ak sú schválené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 26
Osobný automobil, nákladný automobil a autobus musia byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] dvoma náhradnými uzavretými maticami nábojov kolies
(2) [x] v závislosti od kategórie vozidla predpísanou lekárničkou
(3) [ ] kriedou a meracím pásmom na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 27
Požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na prepravu osôb a nákladu je oprávnený
Možnosti:
(1) [ ] len policajt
(2) [x] policajt a vojak vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA” a vojenský policajt
(3) [ ] policajt; predloženie ustanovených dokladov na prepravu nákladu smie požadovať, len ak je prítomný aj zamestnanec okresného úradu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 28
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru
(2) [ ] kompletnou súpravou náradia
(3) [x] reflexným výstražným odevom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 29
Na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácii musí byť motorové vozidlo vybavené
Možnosti:
(1) [x] homologizovaným prenosným výstražným trojuholníkom; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlo, jednonápravový traktor s prívesom a motorový ručný vozík
(2) [ ] červenou zástavkou s rozdielmi najmenej 30 x 30 cm
(3) [ ] prenosným výstražným trojuholníkom ľubovolného typu; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 30
Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby
Možnosti:
(1) [ ] nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom
(2) [x] sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom
(3) [ ] nie sú nadradené svetelným signálom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 31
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] jedným náhradným steračom
(2) [x] ťažným lanom
(3) [ ] snehovými reťazami

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 32
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano
Možnosti:
(1) [ ] jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m
(2) [x] nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m
(3) [ ] nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 33
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Možnosti:
(1) [x] má pneumatika na svojom vonkajšom obvode trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú
(2) [ ] vozidlo nie je vybavené aspoň jedným hľadacím svetlometom so svetlom bielej farby
(3) [ ] diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 34
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Možnosti:
(1) [x] niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku
(2) [ ] sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo
(3) [ ] nedosahuje rýchlosť najmenej 80 km/h

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 35
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Možnosti:
(1) [ ] žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40x40 cm, za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
(2) [x] reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
(3) [ ] vždy žltými a čiernymi pruhmi

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 36
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok
Možnosti:
(1) [ ] najmenej 1 mm
(2) [x] najmenej 1,6 mm
(3) [ ] najviac 2mm

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 37
Prívesy za osobné automobily
Možnosti:
(1) [ ] smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/hod
(2) [x] sa nesmú používať na prepravu osôb
(3) [ ] sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 38
Hry detí na ceste sú dovolené
Možnosti:
(1) [ ] len v pešej zóne
(2) [x] len v obytnej zóne
(3) [ ] len v školskej zóne

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 39
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Možnosti:
(1) [ ] trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou
(2) [ ] trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou
(3) [x] trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 40
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Možnosti:
(1) [ ] nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h
(2) [x] poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru
(3) [ ] nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 41
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
Možnosti:
(1) [x] možno uložiť trest alebo sankciu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorivého vozidla
(2) [ ] vodič spáchal priestupok porušením akejkoľvek povinnosti ustanovenej zákonom o cestnej premávke
(3) [ ] vodič spáchal akákoľvek trestný čin alebo priestupok

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 42
Motorové vozidlo s troma a viacerými nápravami musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] najmenej dvojlitrovou zásobou maziva v osobnej nádobe , to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
(2) [ ] najmenej jedným zakladacím klinom pre každú nápravu
(3) [x] najmenej dvoma zakladacími klinmi

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 43
Na vozidle možno používať iba pneumatiky
Možnosti:
(1) [x] určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík , ak pri schválení technickej spôsobilosti typu vozidla nie je určené inak
(2) [ ] s nosnosťou zodpovedajúcou hmotnosti pripadajúcej na koleso pri pohotovostnej hmotnosti vozidla , bez ohľadu na ich rozmer , konštrukciu a typ dezénu
(3) [ ] rovnakej výrobnej značky s tými , ktorými vozidlo vybavuje jeho výrobca

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 44
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Možnosti:
(1) [x] predpísaný výrobcom pneumatík v spolupráci s výrobcom vozidla
(2) [ ] predpísaný výrobcom vozidla ;ak je však v premávke prekročená celková hmotnosť vozidla , sme byť predpísaný tlak zvýšený o 10%
(3) [ ] predpísaný výrobcom pneumatík ; ak však vozidlo v premávke nedosahuje svoju celkovú hmotnosť , smie byť predpísaný tlak znížený až o 20%

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 45
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času , kým sa poruchy neodstránia , ak
Možnosti:
(1) [x] výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znížený
(2) [ ] sa zmenila farba vozidla
(3) [ ] jeho držiteľ stratil technický preukaz

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 46
Pri preprave nákladu sa
Možnosti:
(1) [ ] môže prekročiť celková hmotnosť vozidla najviac o 10%
(2) [ ] môže prekročiť užitočná hmotnosť vozidla len vtedy , ak sa neprekročí celková hmotnosť vozidla
(3) [x] nesmie prekročiť najväčšia prístupná celková hmotnosť vozidla , najväčšia prístupná hmotnosť jazdnej súpravy , najväčšia prístupná hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prístupná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 47
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč
Možnosti:
(1) [ ] nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5m
(2) [ ] jej dĺžka musí byť väčšia ako 3m
(3) [x] nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 48
Najväčšia prístupná celková dĺžka súpravy motorového vozidla s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným prívesom je
Možnosti:
(1) [x] 22,00 m vrátane nákladu
(2) [ ] 18 , 00 m vrátane nákladu
(3) [ ] 18 , 00 m bez nákladu a 24,00 m s nákladom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 49
pre vozidlo v cestnej premávke sa pripúšťa nerovnomernosť rozloženia hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou polovicou
Možnosti:
(1) [ ] ak to dovoľuje konštrukcia pneumatiky , najviac však 25% hmotnosti pripadajúcej na nápravu
(2) [x] ak to dovoľuje konštrukcia pneumatiky , najviac však 15% hmotnosti pripadajúcej na nápravu
(3) [ ] bez ohľadu na to , či to konštrukcia pneumatiky dovoľuje alebo nie , najviac však 20% hmotnosti pripadajúcej na nápravu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 50
Ak vozidlo nebolo v určenej lehote pristavené na kontrolu technického stavu , policajt je oprávnený zadržať
Možnosti:
(1) [ ] osvedčenie o evidencii vozidla aj vodičský preukaz
(2) [ ] len tabuľku s evidenčným číslom , kroú v motorového vozidla musí demontovať prevádzkovateľ vozidla
(3) [x] osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom : tabuľku s evidečným číslom z motorového vozidla demontuje policajt , sk tak vodič neurobil na jeho výzvu sám

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 51
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny , boku a pätky plášťa)
Možnosti:
(1) [ ] trhliny alebo poškodenia , ktoré narúšajú kordovú kostru ; jej obnaženie však nie je závadou
(2) [x] trhliny ani poškodenia , ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú
(3) [ ] trhliny , ktoré obnažujú kordovú kostru ; jej poškodenie však nie je závadou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 52
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti , musí vydávať
Možnosti:
(1) [x] nepretržitý rovnomerný zvuk rovnakej výšky alebo v harmonickom akorde ; zariadenia , ktoré vydávajú prenikavé zvuky , rozložené akordy alebo škreky , ako píšťaly , sirény a gongy , nie sú dovolené
(2) [ ] nepretržitý rovnomerný zvuk ; zariadenie , ktoré vydáva harmonický alebo rozložený akord , smie byť uvedené do činnosti , len ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
(3) [ ] prerušovaný zvuk rovnakej výšky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 53
Policajt je oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy
Možnosti:
(1) [x] ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky
(2) [ ] len ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky
(3) [ ] ak vopred uhradil vodičovi náklady , ktoré mu v súvislosti s týmto zákazom alebo príkazom vzniknú

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 54
Činná plocha plášťa pneumatiky na nákladnom automobile a autobuse musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Možnosti:
(1) [x] najmenej 1,6 mm
(2) [ ] najmenej 3 mm
(3) [ ] najviac 4 mm

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 55
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času , kým sa poruchy neodstránia , ak
Možnosti:
(1) [ ] sú poškodené lapače nečistôt
(2) [ ] nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
(3) [x] sú na tej istej náprave použité pneumatiky , ktoré nie sú zhodné

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 56
Pracovník obecnej polície v rovnošate je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla
Možnosti:
(1) [ ] len v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia
(2) [x] ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti vestnej premávky , ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní
(3) [ ] ak na to dostane pokyn od svojho zamestnávateľa

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 57
Motorové vozidlo , okrem motocykla , musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] ťažnou tyčou s minimálnou dĺžkou 6 m ; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
(2) [ ] vlečným lanom ; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá
(3) [x] príručným zdvihákom s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 58
Ak opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu
Možnosti:
(1) [x] musí sa takéto vozidlo vyradiť z cestnej premávky do času , kým sa táto porucha neodstráni
(2) [ ] možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlostou neprevišujúcou 60 km.h
(3) [ ] možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 59
Policajt v rovnošate , vojenský policajt v rovnošate a profesionálny vojak s vonkajším označením „ POLÍCIA ”
Možnosti:
(1) [ ] je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla len na nezníženej viditeľnosti
(2) [x] je oprávený dávať pokyny na zastavenie vozidla
(3) [ ] nie je oprávnený dávať pokyny na zastavenie motorového vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 60
Pri zapojení vozidla a prevádzke súpravy musí mať prostredné vozidlo súpravy
Možnosti:
(1) [ ] vyššiu okamžitú hmotnosť prvé a nižšiu ako posledné vozidlo súpravy
(2) [ ] nižšiu alebo rovnakú pohotovostnú hmotnosť ako posledné vozidlo súpravy
(3) [x] vyššiu alebo rovnakú okamžitú hmotnosť ako posledné vozidlo súpravy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 61
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času , kým sa poruchy neodstránia , ak
Možnosti:
(1) [ ] je na zadnom skle použitá schválená fólia
(2) [ ] mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom
(3) [x] zjavne uniká palivo , olej , mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 62
Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom polície z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla
Možnosti:
(1) [ ] vodič vozidla je povinný znížiť rýchlosť jazdy a umožniť vozidlu polície predchádzanie ; zastaviť vozidlo nie je povinný
(2) [ ] vodič vozidlo je povinný zastaviť len ak ide vozidlo polície pred ním
(3) [x] je vodič povinný zastaviť vozidlo ak na vozidle polície je v činnosti zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 63
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] je na zadnom skle použitá schválená fólia
(2) [ ] mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom
(3) [x] zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 64
Pracovník obecnej polície v rovnošate je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla
Možnosti:
(1) [ ] len v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia
(2) [x] ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní
(3) [ ] ak na to dostane pokyn od svojho zamestnávateľa

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 65
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Možnosti:
(1) [x] najmenej 1,6 mm
(2) [ ] najmenej 3 mm
(3) [ ] najviac 4 mm

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 66
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti, musí vydávať
Možnosti:
(1) [ ] nepretržitý rovnomerný zvuk: zariadenie, ktoré vydáva harmonický alebo rozložený akord, smie byť uvedené do činnosti, len ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
(2) [x] nepretržitý rovnomerný zvuk rovnakej výšky alebo v harmonickom akorde: zariadenia, ktoré vydávajú prenikavé zvuky, rozložené akordy alebo škreky, ako píšťaly, sirény a gongy, nie sú dovolené
(3) [ ] prerušovaný zvuk rovnakej výšky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 67
Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov
Možnosti:
(1) [x] len ak a ohľadom vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy
(2) [ ] len ak nedonútia vodičov idúcich po ceste náhle meniť smer alebo rýchlosť jazdy
(3) [ ] aj vtedy, ak by boli vodiči nútení zastaviť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 68
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] dvoma náhradnými uzavretými maticami nábojov kolies
(2) [ ] náradím potrebným na výmenu vzduchového filtra
(3) [x] v závislosti od kategórie vozidla predpísanou lekárničkou, ktorá musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v expiračnej dobe

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 69
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
(2) [ ] nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
(3) [x] je vybavené pneumetikmi rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky ktoré nie sú zhodné

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 70
Osoba mladšia ako 10 rokov smie jazdiť bez dohľadu staršej osoby
Možnosti:
(1) [ ] len na detských dopravných ihriskách
(2) [ ] len po chodníku a na cestičke pre cyklistov
(3) [x] len na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 71
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Možnosti:
(1) [ ] po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru
(2) [ ] hasiacim prístrojom, tlakomerom, hustilkou a motolekárničkou
(3) [x] náhradnými elektrickými poistkami, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0

ID Otázky: 72
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Možnosti:
(1) [ ] sú poškodené lapače nečistôt
(2) [ ] nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
(3) [x] sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 1.0