ID testu: 108. Meno testu: Testy pre autoškoly - Zákon - 2 body
Meno firmy (pre fyzickú osobu meno a priezvisko): Web WeB.
Vytvorený: 2010-02-09 19:08:29
Zmenený: 2017-01-28 14:30:03
Celkový počet otázok: 112. Maximálny počet bodov: 224

Parametre testu
Celkový počet vybraných otázok pri vykonávaní testu: 10. Časový limit testu: 60.
Meniť náhodne poradie otázok.
Meniť náhodne poradie možností.

ID Otázky: 1
Trolejbusom sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] každé vozidlo poháňané elektrickým motorom
(2) [x] motorové vozidlo na dopravu osôb poháňané elektrickým motorom napájaným privádzaným z trolejového vedenia ,ktoré má okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie
(3) [ ] každé vozidlo verejnej dopravy osôb, ktoré jr určené na prepravu cestujúcich len na území mesta

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 2
Vodič je povinný
Možnosti:
(1) [ ] venovať sa plne vedeniu vozidla; sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí
(2) [x] venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
(3) [ ] sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste pre medzinárodnú premávku a v obci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 3
Vodič nesmie
Možnosti:
(1) [x] viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu, to neplatí, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole alebo sa podrobuje skúške z vedenia motorového vozidla
(2) [ ] viesť motorové vozidlo, ktorého nie je držiteľom
(3) [ ] viesť motorové vozidlo ak nemá pri sebe lieky, ktoré pravidelne užíva

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 4
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením
Možnosti:
(1) [ ] len vozidiel Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru
(2) [ ] zvláštnych motorových vozidiel
(3) [x] vozidiel Policajného zboru, Vojenského polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiexk

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 5
Dať prednosť v jazde sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] povinnosť účastíka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
(2) [ ] povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy
(3) [ ] povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 6
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Možnosti:
(1) [ ] svetlá vo vnútri vozidla
(2) [ ] diaľkové svetlomety
(3) [x] stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 7
Vodič
Možnosti:
(1) [ ] môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj
(2) [x] nesmie počas vedenie vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky
(3) [ ] nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 8
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Možnosti:
(1) [x] s troma a viacerými kolesami
(2) [ ] najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
(3) [ ] len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 9
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Možnosti:
(1) [ ] okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu
(2) [x] zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu
(3) [ ] znižovať rýchlosť jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 10
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
Možnosti:
(1) [ ] 20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m
(2) [ ] 30 m
(3) [x] na ktorú ma rozhľad

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 11
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
Možnosti:
(1) [ ] len protiidúcim vozidlám
(2) [x] protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku
(3) [ ] len protiidúcim motorovým vozidlám

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 12
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka
Možnosti:
(1) [ ] nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(2) [x] je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(3) [ ] je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 13
Účastník dopravnej nehody
Možnosti:
(1) [ ] nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody
(2) [ ] je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
(3) [x] je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 14
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Možnosti:
(1) [ ] znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov
(2) [ ] znamené povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov
(3) [x] upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 15
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Možnosti:
(1) [x] je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
(2) [ ] je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne a pešej zóne a školskej zóne
(3) [ ] nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 16
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Možnosti:
(1) [ ] umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslnujúce svetlo bielej farby
(2) [ ] bezodkladne privolať odťahovú službu
(3) [x] mať bezpečnostný odev oblečený

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 20
Chodníkom sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou (č. C 8)
(2) [ ] pravá krajnica, kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter
(3) [x] komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 21
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Možnosti:
(1) [x] je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
(2) [ ] je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
(3) [ ] má uzatvorené havarijné poistenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 22
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
Možnosti:
(1) [ ] za týmto účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h
(2) [ ] za týmto účelom vždy zastaviť vozidlo
(3) [x] jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 23
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Možnosti:
(1) [ ] vpravo
(2) [ ] vľavo a to za žiadnych okolností
(3) [x] vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 24
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred nim dodržiavať
Možnosti:
(1) [ ] vzdialenosť minimálne 10m
(2) [ ] takú vzdialenosť, aká je potrebná na zastavenie vozidla z rýchlosti 60km/h
(3) [x] takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 25
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Možnosti:
(1) [ ] protiidúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb, ak tieto odbočujú vľavo
(2) [x] električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo
(3) [ ] prvému vozidlu idúcemu za ním

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 26
Vodič sa nesmie otáčať
Možnosti:
(1) [x] na jednosmernej ceste
(2) [ ] v obytnej zóne
(3) [ ] na žiadnej križovatke

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 27
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
Možnosti:
(1) [ ] odstaviť ho vždy len na určenom parkovisku
(2) [x] urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba
(3) [ ] vyložiť z vozidla v ňom prepravované veci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 28
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Možnosti:
(1) [ ] na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou
(2) [ ] na žiadnej križovatke
(3) [x] na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 29
Vodič nesmie predchádzať, ak
Možnosti:
(1) [x] by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr
(2) [ ] pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
(3) [ ] na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 30
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Možnosti:
(1) [ ] staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm
(2) [ ] len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii
(3) [x] len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 31
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
Možnosti:
(1) [ ] ukladá povinnosť chodcom nevstupovať na vozovku
(2) [x] znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením
(3) [ ] znamená pre vodiča povinnosť znížiť rýchlosť jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 32
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Možnosti:
(1) [ ] jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel
(2) [x] tlači bicykel alebo motocykel
(3) [ ] jazdí na bicykli alebo na motocykli

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 33
Vozidlom sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] len motorové vozidlo
(2) [ ] motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla
(3) [x] motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 34
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Možnosti:
(1) [ ] osobu staršiu ako 65 rokov
(2) [x] osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
(3) [ ] vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 35
V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Možnosti:
(1) [ ] len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie
(2) [ ] len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla
(3) [x] ktorýkoľvek jazdný pruh

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 36
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
Možnosti:
(1) [x] nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel
(2) [ ] nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(3) [ ] vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 37
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
Možnosti:
(1) [ ] nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zástavky
(2) [ ] sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti
(3) [x] sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 38
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Možnosti:
(1) [ ] smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovolujú
(2) [ ] smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak
(3) [x] nesmie vchádzať na železničné priecestie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 39
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Možnosti:
(1) [ ] by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať odľad
(2) [x] by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním
(3) [ ] s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 40
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie
Možnosti:
(1) [ ] dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel
(2) [x] zakázané na inom mieste, než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia
(3) [ ] dovolené na parkovisku a na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 41
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a pripevnený, aby
Možnosti:
(1) [x] neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie
(2) [ ] neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe
(3) [ ] neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 42
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Možnosti:
(1) [ ] vypnúť stretávacie svetlomety
(2) [ ] oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
(3) [x] vypnúť motor

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 43
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
Možnosti:
(1) [x] kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle
(2) [ ] striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov
(3) [ ] zvukovým výstražným zariadením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 44
Hranicou križovatky sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c); kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
(2) [ ] kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivennie vozovky
(3) [ ] kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 45
Státím sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie
(2) [ ] prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu
(3) [ ] len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahna čas 15 minút

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 46
Vodič nesmie použiť
Možnosti:
(1) [ ] zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci
(2) [x] na jazdu vozidlo, ktoré svojím frebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek
(3) [ ] zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15 októbra

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 47
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Možnosti:
(1) [ ] okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností
(2) [ ] okuliarmi len pri snežení alebo v daždi
(3) [x] najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 48
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Možnosti:
(1) [ ] umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslnujúce svetlo bielej farby
(2) [x] mať bezpečnostný odev oblečený
(3) [ ] bezodkladne privolať odťahovú službu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 49
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
Možnosti:
(1) [ ] dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(2) [ ] jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h
(3) [x] ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 50
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
Možnosti:
(1) [x] platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
(2) [ ] neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere
(3) [ ] neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 51
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo
Možnosti:
(1) [ ] použije vodič zvukové výstražné znamenie
(2) [x] dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svetiel
(3) [ ] dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 52
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Možnosti:
(1) [ ] môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22,00 do 5,00 hodiny
(2) [ ] môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút
(3) [x] nesmie zastaviť a stáť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 53
Na priechode pre chodcov sa chodí
Možnosti:
(1) [x] vpravo
(2) [ ] vľavo
(3) [ ] v strede

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 54
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, lan ak
Možnosti:
(1) [ ] je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
(2) [x] je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
(3) [ ] má uzatvorené havarijné poistenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 55
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje
Možnosti:
(1) [x] rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom Voľno
(2) [ ] najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h
(3) [ ] rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom "STOJ"

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 56
Krajnicou sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
(2) [ ] trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
(3) [ ] časť cesty určená na premávku motorových vozidiel

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 57
Chodníkom sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
(2) [x] komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
(3) [ ] pravá krajnica, kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 58
Vodič je povinný
Možnosti:
(1) [ ] sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
(2) [x] venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
(3) [ ] venovať sa plne vedeniu vozidla, sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 59
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
Možnosti:
(1) [ ] nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(2) [x] je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(3) [ ] môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 60
Vodič smie cúvať
Možnosti:
(1) [x] na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho
(2) [ ] na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
(3) [ ] v tuneli

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 61
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
Možnosti:
(1) [ ] 20 m za označníkom zastávky
(2) [ ] 10 m za označníkom zastávky
(3) [x] 5 m za označíkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nieje, vo vzdialenosti kratšej ako 30m pred označníkom zastávky a 5 m za ním

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 62
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Možnosti:
(1) [ ] smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
(2) [x] nesmie vchádzať na železničné priecestie
(3) [ ] smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 63
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
Možnosti:
(1) [x] zakázané
(2) [ ] dovolené
(3) [ ] dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 64
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zosmeru svojej jazdy
Možnosti:
(1) [ ] môže obmedziť protiidúcich vodičov
(2) [ ] nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(3) [x] je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 65
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Možnosti:
(1) [ ] zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
(2) [x] bezodkladne zastaviť vozidlo
(3) [ ] bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 66
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezokladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
Možnosti:
(1) [ ] zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabespečovacieho zariadenia
(2) [x] pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
(3) [ ] vodič zastavil na parkovisku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 67
V školskej zóne
Možnosti:
(1) [ ] nemožno stáť
(2) [x] možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
(3) [ ] možno stáť bez obmedzenia

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 68
Motorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
(2) [x] nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus
(3) [ ] vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mopeda, traktora a motorového ručného vozíka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 69
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Možnosti:
(1) [ ] počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
(2) [x] počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
(3) [ ] neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 70
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Možnosti:
(1) [ ] prepravy nebezpečného nákladu
(2) [x] núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky
(3) [ ] jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 71
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Možnosti:
(1) [ ] 10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka
(2) [ ] 10 m od začiatku a 10 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka
(3) [x] 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 72
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Možnosti:
(1) [ ] len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety
(2) [ ] vždy za zníženej viditeľnosti
(3) [x] len za hmly, sneženia alebo za dažďa

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 73
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Možnosti:
(1) [ ] zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom
(2) [ ] dovolené, ak najvätšia pripustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3 500 kg
(3) [x] zakázané, smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 74
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
Možnosti:
(1) [ ] všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel
(2) [ ] všade tam, kde je to preňho najvýhodnejšie
(3) [x] len na miestach na to určených

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 75
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
Možnosti:
(1) [ ] 80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla
(2) [x] prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii
(3) [ ] pohotovostnej hmotnosti vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 76
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Možnosti:
(1) [x] v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev
(2) [ ] po pravej krajnici
(3) [ ] v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 77
Do pešej zóny je povolený vjazd
Možnosti:
(1) [ ] len bicyklom a motocyklom
(2) [x] len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka
(3) [ ] všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 78
Pokyny policajta
Možnosti:
(1) [ ] nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
(2) [x] sú nadradené pokynom vyplývyjúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
(3) [ ] sú nadradené pokynom vyplývyjúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 79
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Možnosti:
(1) [ ] do takejto križovatky vchádza
(2) [ ] dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
(3) [x] z takejto križovatky vychádza

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 80
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] prípojne vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím
(2) [ ] vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus
(3) [ ] aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 81
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Možnosti:
(1) [x] počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal
(2) [ ] nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
(3) [ ] za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 82
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Možnosti:
(1) [ ] z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
(2) [x] z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
(3) [ ] z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 83
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Možnosti:
(1) [x] vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu
(2) [ ] vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka
(3) [ ] za každých okolností vľavo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 84
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
Možnosti:
(1) [ ] zľava
(2) [x] sprava
(3) [ ] po jednosmernej ceste

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 85
Vodič sa nesmie otáčať
Možnosti:
(1) [ ] na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním
(2) [x] na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
(3) [ ] na žiadnej križovatke

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 86
Vodič smie zastaviť a stáť na
Možnosti:
(1) [ ] moste
(2) [x] jednosmernej ceste vľavo aj vpravo
(3) [ ] električkovom koľajovom páse

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 87
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Možnosti:
(1) [x] nesmie vchádzať na železničné priecestie
(2) [ ] smie vchádzať na železničné priecestie
(3) [ ] je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 88
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Možnosti:
(1) [x] svetelné výstražné znamenie
(2) [ ] zvukové výstražné znamenie
(3) [ ] zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 89
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný
Možnosti:
(1) [x] odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný
(2) [ ] oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
(3) [ ] použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 90
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Možnosti:
(1) [ ] smie vliecť len jedno motorové vozidlo
(2) [ ] smie vliecť len motocykel
(3) [x] nesmie vliecť iné motorové vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 91
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Možnosti:
(1) [ ] dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom
(2) [x] pripraviť sa na jazdu
(3) [ ] zastaviť vozidlo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 92
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Možnosti:
(1) [ ] spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou
(2) [x] účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
(3) [ ] vodiča za žiadnych okolností nevyrušovat vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 93
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Možnosti:
(1) [ ] vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal
(2) [x] vodiča počínať si tak, aby vodič, ktorý má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
(3) [ ] chodca prechádzajúceho na priechode pre chodov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 94
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe
Možnosti:
(1) [ ] ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky
(2) [x] ktorej totožnosť nepozná
(3) [ ] ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 95
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy
Možnosti:
(1) [x] nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla
(2) [ ] smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním
(3) [ ] nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 96
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Možnosti:
(1) [ ] s odstupom najmenej 3m
(2) [x] vľavo
(3) [ ] vpravo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 97
Pri zastavení a státí, vodič je povinný
Možnosti:
(1) [x] čo najlepšie využiť miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta
(2) [ ] ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m
(3) [ ] použiť vždy prenosný výstražný trojuholník

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 98
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Možnosti:
(1) [x] nesmie vchádzať na železničné priecestie
(2) [ ] smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami
(3) [ ] smie vchádzať na železničné priecestie, ak ide o nákladný vlak

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 99
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Možnosti:
(1) [ ] má funkčné predné svetlomety do hmly
(2) [ ] je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
(3) [x] má účinné riadenie a brzdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 100
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Možnosti:
(1) [x] zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
(2) [ ] najvyššie dovolené rýchlosti jazdy
(3) [ ] zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 101
Účastník dopravnej nehody je
Možnosti:
(1) [ ] len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila
(2) [x] osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode
(3) [ ] len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 102
Chodec
Možnosti:
(1) [ ] smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov
(2) [x] nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany
(3) [ ] nesmie na priechode pre chodcov fajčiť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 103
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Možnosti:
(1) [x] zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak
(2) [ ] zakázané len na chodníku
(3) [ ] povolené na akomkoľvek mieste na ceste

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 104
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Možnosti:
(1) [x] časť cesty určená predovšetkým na premávku električky
(2) [ ] časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorového vozidla
(3) [ ] vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 105
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Možnosti:
(1) [ ] taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky
(2) [ ] viditeľnosť v čase od 18,00 do 7,00 hodiny a od 1.júla do 31.augusta len od 20,00 do 6,00 hodiny
(3) [x] taká viditeľnosť, keď sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, hustého dažďa a v tuneli

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 106
Predchádza sa
Možnosti:
(1) [ ] vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel
(2) [ ] vľavo za každých okolností
(3) [x] vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 107
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Možnosti:
(1) [ ] 110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú
(2) [x] 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
(3) [ ] 80 km/h

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 108
Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
Možnosti:
(1) [ ] miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci
(2) [x] cestu
(3) [ ] cestu;to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 109
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Možnosti:
(1) [x] na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo jazdu vozidiel
(2) [ ] v obci na ceste I. triedy
(3) [ ] kolmo na okraj cesty v obci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 110
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevázdkovateľa, ak
Možnosti:
(1) [ ] je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky
(2) [x] je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky
(3) [ ] je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolene státie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 111
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Možnosti:
(1) [ ] opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi
(2) [x] vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú je oprávnený zastavovať iné vozidlá
(3) [ ] zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 112
V školskej zóne
Možnosti:
(1) [ ] nemožno stáť
(2) [x] možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
(3) [ ] možno stáť bez obmedzenia

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 113
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici
Možnosti:
(1) [ ] ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
(2) [ ] ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov
(3) [x] ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 114
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
Možnosti:
(1) [ ] svetelným signálom
(2) [ ] pokynom policajta
(3) [x] trvalým zvislým dopravným značkám

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 115
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"
Možnosti:
(1) [x] možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo
(2) [ ] povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno
(3) [ ] povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0