Všeobecné obchodné podmienky - www.WebTesty.sk

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetovej aplikácie umiestnenej na doméne www.webtesty.sk (ďalej len “internetová stránka”) je obchodná spoločnosť : Web Web, v.o.s., IČO: 44734921, DIČ: 2022835188 so sídlom Čilistovská 3, 931 01 Šamorín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave,oddiel Sr, vložka č. 10076/T, emailová adresa: webtesty@webtesty.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ").

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila internetovú stránku za účelom prehliadania, registrácie alebo zakúpenia platených služieb (ďalej len ako „používateľ“).

3. Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o platených službách a cenách

1. Informácie o platených službách, vrátane uvedenia cien služieb podľa časového obdobia sú uvedené na internetovej stránke v sekcii “O nás”. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovej stránke. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “zmluva”) za individuálne dohodnutých podmienok.

III. Objednávka

1. Používateľ vykonáva záväznú objednávku o zmene služby prostredníctvom svojho užívateľského účtu, ktoré bolo vytvorené pri registrácii na internetovej stránke, alebo vyplnením údajov v kontaktnom formulári na internetovej stránke.

2. Bezodkladne po obdržaní objednávky prostredníctvom užívateľského účtu zašle poskytovateľ používateľovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú používateľ pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.

3. Zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, ktorého súčasťou je vystavená proforma faktúra na stránke www.paypal.com.

4. Objednávka je splatná do 7 dní od doručenia objednávky. Používateľ počas tejto doby môže túto objednávku písomne odvolať.

IV. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie používateľa vykonanej na internetovej stránke môže používateľ pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže používateľ vykonávať úkony pri správe online testov a tiež objednávať platené služby.

2. Pri registrácii do užívateľského účtu a pri objednávaní je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je používateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

3. Prístup k užívateľskemu účtu je zabezpečený identifikátorom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. V opačnom prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.

4. Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Poskytovateľ môže deaktivovať užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď používateľ svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo uviedol zlé heslo pri prihlásení, či v prípade, kedy používateľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Používateľ svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení užívateľského účtu dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok, a že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky

1. Záväzok používateľa uhradiť kúpnu cenu za platenú službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na paypal účet postytovateľa.

2. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude odoslané na emailovú adresu používateľa. Používateľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zaplatenia kúpnej ceny a to žiadosťou v elektronickej podobe na emailovú adresu poskytovateľa webtesty@webtesty.sk.

2. Poskytovateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak používateľ nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky.

3. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

4. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť používateľovi alikvotnú čiastku zaplatenej ceny a to výhradne formou bankového prevodu na účet používateľa. To sa nevzťahuje na platené služby s dobou platnosti na 1 týždeň, v tomto prípade sa zaplatená cena nevracia.

5. Práva a povinnosti používateľa v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy používateľ neuzatvára zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VII. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovných prípadoch:

  a. spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

  b. spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

  c. spracúvanie osobných údajov pri registrácii na internetových stránkach Prevádzkovateľa

  d. spracúvanie osobných údajov pri vykonávaní testov

  e. spracúvanie osobných údajov vo forme cookies, v minimálnej miere po prihlásení. Takisto zazanmenávame v minimálnej miere anaonymné štatistiké údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať kvalitu služieb pre našich používateľov.

  2. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje:

   Spracúvanie osobných údajov / Osobné údaje

   pri odoslaní objenávky / meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby

   pri využívaní kontaktných formulárov / meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou

   pri registrácii na internetových stránkach / meno a sídlo firmy (v prípade registrácii skupiny), meno a priezvisko, emailová adresa Dotknutej osoby (v prípade registrácie člena skupiny)

3. Právnym základom spracovania osobných údajov pri vybavovaní objednávok je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Tieto osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

4. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

5. Právnym základom spracovania osobných údajov pri registrácii na webových stránkach je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

6. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

7. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

8. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

9. Pri požiadavke o zrušenie účtu na stránke prevádzkovanej poskytovateľom pošlite prosím žiadosť o vymazanie účtu na emailovú adresu webtesty@webtesty.sk s identifikáciou účtu ktorého vymazanie žiadate.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi poskytovateľom a používateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Všetky práva k webovým stránkam poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu poskytovateľa.

3. Používateľ nesmie pri využívaní internetovej aplikácie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetovú aplikáciu a užívať internetovú aplikáciu alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením či účelom.

4. Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018